Achter d'oechelen blog

Geef je mening over wat er reilt en zeilt in Oud-Heverlee

Archief voor May 2010

Het water van Kafka

 Op 22 April 2009 haalde de Vlaamse Ombudsman het VRT-journaal naar aanleiding van het toegenomen aantal klachten, ondermeer van eigen waterwinners die plotseling een tweede soort factuur ontvingen -van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), voor “afvoer”- naast de factuur -van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), voor “zuivering”- die ze reeds vroeger betaalden.
“Geen fout, maar een gebrekkige communicatie” verklaarde de Ombudsman.

Een vergelijking van deze twee afzonderlijke facturen met de “integrale waterfactuur” van gezinnen die wél bij VMW zijn aangesloten toont echter aan dat er een ernstige discriminatie is van de eigen waterwinners.

Sedert het invoeren van de integrale waterfactuur staan bij VMW-klanten de twee bijdragen voor zuivering én voor afvoer inderdaad hierop vermeld. Deze zijn gebaseerd op de tellerstand en onderhevig aan 6% BTW.

Een (kleine) eigen waterwinning heeft geen teller, maar de twee taksen worden forfaitair berekend op een verbruik van 30 m3 per persoon en per jaar.
De eigen waterwinner ziet op de (nieuwe) factuur voor afvoer hetzelfde tarief per m3 als een VMW-klant, maar dan met 21% BTW. De enige verklaring die men hiervoor geeft is dat hij een “vergoeding” betaalt i.p.v. een “bijdrage”…
Dezelfde eigen waterwinner betaalt voor de zuivering aan VMM een “heffing” i.p.v. een “bijdrage”. Hierop is er geen BTW, maar het tarief zelf is (in 2009) ongeveer 20% hoger dan bij een VMW-klant met de 6% BTW inbegrepen!
Het ziet er dus naar uit dat afvoer en zuivering van water uit een eigen waterwinning veel moeilijker is…
Voor een gezin van 3 personen bv. resulteren deze verschillen reeds in een onterechte jaarlijkse meerkost van 25,- Euro, t.o.v. een gezin dat uitsluitend VMW-klant is en evenveel zou verbruiken (90 m3). Voor grotere gezinnen is deze meerkost proportioneel.

De forfaitaire schatting van de verbruikte hoeveelheid is bovendien oorzaak van een nog veel grotere discriminatie.
Het is algemeen bekend dat men tot 50% of meer kan besparen op (de kosten van) drinkwater door het gebruik van “hemelwater” overal waar dat mogelijk is (wasautomaat, toiletten, schoonmaak, tuin,…).
Dit wordt ondermeer gepropageerd op de website van VMM
(http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen/hemelwater/hemelwatersysteem/besparing), waar duidelijk blijkt dat ook -en vooral- op de taksen bespaard wordt. Gebruik van regenwater is immers geen “eigen waterwinning” en wordt niet belast.
Hierbij worden ethische, sociale, ecologische… motieven om zuinig om te springen met het schaarse drinkwater nog buiten beschouwing gelaten.

Een eigen waterwinner kan deze besparing NIET realiseren want zijn forfait blijft dezelfde, onafhankelijk van het aandeel regenwater in zijn verbruik.
Als dat ook 50% is, dan betaalt hij (voor 3 personen) jaarlijks zowat 100,- Euro meer dan een “voorbeeldige” VMW-klant.
Niet direct motiverend om met regenwatergebruik te beginnen! Als men dat lang geleden toch deed wordt men nu afgestraft met een – zelfs verdubbelde – onterechte belasting op … het regenwater!

Het aankaarten van deze problematiek bij de vele betrokken instanties is een boeiende bezigheid voor wie van Kafka houdt.
Bij VMW verwijst men naar de gemeente. Deze ontkent elke verantwoordelijkheid, verwijst naar de intercommunale Riobra (waarin ze nochtans met drie personen vertegenwoordigd is…), en tenslotte naar “Peeters en Pichal”…
VMM antwoordt met een laconieke opsomming van de “wettelijke bepalingen” en insinueert tussen de lijnen door dat het nog erger kan. Over regenwatergebruik geen woord!
De Vlaamse Ombudsdienst stuurt opnieuw klachtenbrieven (vermoedelijk enkel over de “dubbele facturatie”) en de antwoorden zijn analoog. De dienst neemt geen beslissing en verwijst na herhaalde telefoontjes uiteindelijk naar het kabinet van Leefmilieu.
Van het vorige kabinet kwam er geen reactie. Het nieuwe kabinet verklaart dat we aan het juiste adres zijn en dat men het probleem begrijpt. We moeten wel wachten op het antwoord van VMW en VMM…Deze antwoorden zitten nochtans reeds bij het opgestuurde dossier! Na rechtzetting van dit misverstand belooft men om zelf VMM te contacteren. Dit levert blijkbaar niets op, en na aandringen komt een mailtje over de bespreking met “de waterspecialist”: een nog cryptischer versie van de vroegere reacties.
Een mondelinge parlementaire vraag wordt afgewimpeld wegens “te technisch”, en op de schriftelijk ingediende vraag komt een absurd antwoord waarin de hogervermelde cijfers worden afgedaan als “enkel een theoretische benadering die niet strookt met de wettelijke bepalingen”…
Ons “dossier” loopt reeds ongeveer anderhalf jaar, en de enige plaats waar we correcte, vakkundige en ook kritische informatie kregen was bij de Bond Beter Leefmilieu.

Vandaar deze oproep: Herkent u zich als kleine eigen waterwinner geheel of gedeeltelijk in deze situatie, en deed u reeds pogingen om er iets aan te doen? Aarzel dan niet om ons te contacteren, met uw verhaal, of voor meer informatie.

Arnold en Mieke Debosscher-Beyls

Geen reacties