Achter d'oechelen blog

Geef je mening over wat er reilt en zeilt in Oud-Heverlee

Ze zijn vertrokken

De gemeenteraad van 2 januari 2013.

Starten onder leiding van burgemeester Vandezande

Woensdagavond 2 januari was het zover. De raadszaal van het gemeentehuis liep vol met de nieuw verkozen raadsleden. En die hadden voor deze keer aardig wat familieleden en sympathisanten meegebracht. Die vanuit het publiek toekeken hoe vader, moeder, zoon of dochter de eed aflegden.
Wie – zoals wij – dachten dat burgemeester Vandezande meteen op de oppositiebanken zou gaan zitten en de plaats laten aan nieuwbakken burgemeester Adri Daniëls had het verkeerd voor. Als vanouds opende burgemeester Vandezande vanuit zijn vertrouwde plaats de zitting. Weliswaar niet meer omringd door zijn resterende Fusiebelangen-partners, die wat verderop zaten te wennen aan hun nieuwe plaatsen.
Burgemeester Vandezande dankte iedereen voor de voorbije samenwerking, en wenste de nieuwe ploeg eenzelfde goede samenwerking toe. En herinnerde er nog even aan dat er voor verkozenen niet alleen rechten waren, maar ook plichten. Zoals de geheimhouding van beraadslagingen in besloten zittingen.
En dan werd de agenda afgewerkt. Burgemeester Vandezande gaf mededeling van de benoeming van Adri Daniels als burgemeester. Die had zijn eed al afgelegd bij de gouverneur, en hoefde niet meer zijn eed af te leggen als raadslid. Dat moesten alle andere raadsleden wel doen, en wel ten overstaan van burgemeester Vandezande. Een voor een werden alle raadsleden opgeroepen, verschenen in het midden van de kring, rechtover burgemeester Vandezande, de rechterhand omhoog, en zweerden de plichten van hun mandaat na te komen. En dienden nadien hun handtekening te plaatsen. Een hele ceremonie. 17 raadsleden op een rijtje.


Drie nieuw verkozen raadsleden ontbraken.

17 van de 21 raadsleden: u leest het goed. Want eentje was verontschuldigd: Thomas Tousseyn, van de NVA. Die mag de volgende keer de eed afleggen. Adri Daniëls hoefde niet, en twee andere nieuw verkozen raadsleden hadden al ontslag genomen voor de eerste raadszitting. Marc Rom, uittredend schepen moest met 266 stemmen de vier andere CD&V raadsleden laten voorgaan in naamstemmen . En verloor ook zijn schepenmandaat. Terug raadslid worden zag hij niet zitten, en nam liever meteen ontslag. En daagde ook niet op voor deze zitting. Ook Hilda Vanlinthout, wel aanwezig, nam ontslag, en gaat zetelen als OCMW raadslid. Op die manier worden twee niet-verkozen CD&V raadsleden meteen effectief lid: Katrien Timmermans en Ilse Vanhoof. Ook zij mochten meteen de eed gaan afleggen bij burgemeester Vandezande.

 

Kris Debruyne voorzitter van de gemeenteraad.

Vervolgens werd de voorzitter van de gemeenteraad verkozen: daarvoor was maar een kandidaat voorgedragen, Kris Debruyne van CD&V, die meteen werd aangewezen. En die mocht meteen zijn functie opnemen. Albert Vandezande scharrelde zijn papieren bij elkaar, stond op en nam plaats op de oppositiebanken, naast Rachel Clabots. Meteen het einde van een historisch tijdperk.

 

Kris Debruyne, met de flair van een beroepsvergaderaar, vervolgde de leiding van de zitting. Om meteen de verkiezing van de schepenen vast te stellen. Die dan op hun beurt werden opgeroepen om de eed af te leggen. Meteen het eerste “werkje” van burgemeester Daniels tegenover wie ze de eed kwamen afleggen volgens het zelfde ritueel.

  
Alexander Binon (N-VA) wordt eerste schepen en krijgt financiën, begroting, huisvesting en feestelijkheden onder zijn hoede. Paul Pues (Groen) is tweede schepen en heeft als bevoegdheden verkeer en mobiliteit, milieu en duurzaamheid en informatie en communicatie. Tom Teck (N-VA) is verantwoordelijk voor sport, openbare werken, patrimoniumbeheer en erfgoed, waterhuishouding en land- en tuinbouw. Maggy Steeno (N-VA) krijgt cultuur, recreatie en toerisme, middenstand, gelijke kansenbeleid en ontwikkelingssamenwerking. En Bart Clerckx (CD&V) krijgt onderwijs, jeugd, gezin en kinderopvang en senioren. De NVA koos er dus voor om Maggy Steeno (203) die wat minder naamstemmen haalde dan Jana Vanderborght (218) voor te laten gaan als schepen.

Zoals bekend wisselen na 4 jaar Alexander Binon en Adri Daniëls van petje. Adri Daniels combineert zijn burgemeestersambt met de bevoegdheden voor bevolking, politie en openbare veiligheid, ruimtelijke ordening en personeel.

De verkiezing van de OCMW-raadsleden

Voor de verkiezing van de OCMW-raadsleden moest er echt gestemd worden : alle raadsleden kregen vijf stembiljetten. Met wat goede afspraken over wie voor wie stemt is zo een verkiezing ook een formaliteit en klopt de uitslag met de verdeling over de partijen zoals ze onderhandeld werd. Zo liep het ook. Diane Grauwels (CD&V) , die anders dan Hilde Vanlinthout daarvoor geen ontslag neemt als raadslid, werd verkozen als OCMW raadslid en zal normalerwijze later ook terug voorzitter worden. Ze krijgt het gezelschap in de OCMW-raad van Yvette Desmet (SP-a), Jan Meertens en Tania Rondou van Fusiebelangen; Katty Mommaerts, Jenny Van Wijnendaele en Dirk Vandueren van NVA; Bertje Raeymaekers van Groen, en partijgenote Hilda Vanlinthout.

 

De verkiezing van de leden van de politieraad

En ook voor de politieraad werd er gestemd met stembriefjes en tellingen: Kris De Bruyne, Rita De Cock (Groen), Jos Rutten (SP-a), Tom Teck en Jana Vanderborght (NVA) en Ellen Vanvlasselaer (Fusiebelangen) haalden het zonder enige verrassing. En na de herbevestiging van de gemeenteontvanger in zijn mandaat als financieel beheerder was het tijd voor een receptie.

De nieuwe coalitie is gestart.

  

Geen reacties

Nieuwe coalitie in Oud-Heverlee – persbericht

De partijen N-VA, CD&V en GROEN kiezen ervoor om de komende legislatuur samen te werken. Bij de verkiezingen haalde N-VA 6 zetels, CD&V haalde 5 zetels en GROEN haalde 3 zetels.

In 2006 vormde CD&V en N-VA nog een kartel en behaalde zij samen acht zetels.  Nu behalen beide partijen apart samen 11 zetels. N-VA stijgt merkelijk en wordt de grootste partij. CD&V blijft quasi status quo met het resultaat van 2000 toen zij apart opkwamen. Ook GROEN behaalt een mooie score die het resultaat van 2006 evenaart.

N-VA, CD&V en GROEN zijn er van overtuigd dat hun samenwerking gestoeld is op een brede democratische gedragenheid.

N-VA wenst een nieuwe dynamiek in onze gemeente te brengen. De nieuwe ploeg kan ook buigen op de ervaring van de drie uittredende schepenen en de uittredende OCMW-voorzitster van CD&V. Met de wissel van de coalitie hopen N-VA, CD&V en GROEN de goede resultaten uit het verleden te bestendigen (zoals in het dossier van De Kouter) en vooral nieuwe kansen te grijpen voor de vernieuwing van onze dorpskernen en de wegeninfrastructuur.

De drie partijen dragen de zorg voor oud&jong, betaalbaar wonen, veilige wegen, goede infrastructuur en het groene karakter van ons dorp hoog in het vaandel.

Een uitgewerkt beleidsakkoord zal in de komende dagen en weken worden opgesteld. De partijen zullen de mandaten op democratische wijze verdelen. CD&V zal daarbij de nieuwe burgemeester leveren vanaf januari 2013 tot en met 2016 in de persoon van Adri Daniëls. De laatste twee jaren levert N-VA de burgemeester in de persoon van Alexander Binon.

De partijen N-VA, CD&V en GROEN zullen ook de inwoners van Oud-Heverlee zo snel mogelijk toelichting bij hun keuze verschaffen en willen voor alle inwoners een goed en transparant beleid voeren.

Geen reacties

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Achter d’Oechelen publiceerde op zijn website (http://www.achterdoechelen.be/) een schat aan informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 (http://www.achterdoechelen.be/Verkiezingen_2012.html).

Je vindt er ook het volledige verslag van het lijsttrekkersdebat op 22 september 2012.

Met:

Je kan reageren via deze blog,

De ADO redactie

Trefwoorden: 

2 reacties

Het water van Kafka

 Op 22 April 2009 haalde de Vlaamse Ombudsman het VRT-journaal naar aanleiding van het toegenomen aantal klachten, ondermeer van eigen waterwinners die plotseling een tweede soort factuur ontvingen -van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), voor “afvoer”- naast de factuur -van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), voor “zuivering”- die ze reeds vroeger betaalden.
“Geen fout, maar een gebrekkige communicatie” verklaarde de Ombudsman.

Een vergelijking van deze twee afzonderlijke facturen met de “integrale waterfactuur” van gezinnen die wél bij VMW zijn aangesloten toont echter aan dat er een ernstige discriminatie is van de eigen waterwinners.

Sedert het invoeren van de integrale waterfactuur staan bij VMW-klanten de twee bijdragen voor zuivering én voor afvoer inderdaad hierop vermeld. Deze zijn gebaseerd op de tellerstand en onderhevig aan 6% BTW.

Een (kleine) eigen waterwinning heeft geen teller, maar de twee taksen worden forfaitair berekend op een verbruik van 30 m3 per persoon en per jaar.
De eigen waterwinner ziet op de (nieuwe) factuur voor afvoer hetzelfde tarief per m3 als een VMW-klant, maar dan met 21% BTW. De enige verklaring die men hiervoor geeft is dat hij een “vergoeding” betaalt i.p.v. een “bijdrage”…
Dezelfde eigen waterwinner betaalt voor de zuivering aan VMM een “heffing” i.p.v. een “bijdrage”. Hierop is er geen BTW, maar het tarief zelf is (in 2009) ongeveer 20% hoger dan bij een VMW-klant met de 6% BTW inbegrepen!
Het ziet er dus naar uit dat afvoer en zuivering van water uit een eigen waterwinning veel moeilijker is…
Voor een gezin van 3 personen bv. resulteren deze verschillen reeds in een onterechte jaarlijkse meerkost van 25,- Euro, t.o.v. een gezin dat uitsluitend VMW-klant is en evenveel zou verbruiken (90 m3). Voor grotere gezinnen is deze meerkost proportioneel.

De forfaitaire schatting van de verbruikte hoeveelheid is bovendien oorzaak van een nog veel grotere discriminatie.
Het is algemeen bekend dat men tot 50% of meer kan besparen op (de kosten van) drinkwater door het gebruik van “hemelwater” overal waar dat mogelijk is (wasautomaat, toiletten, schoonmaak, tuin,…).
Dit wordt ondermeer gepropageerd op de website van VMM
(http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen/hemelwater/hemelwatersysteem/besparing), waar duidelijk blijkt dat ook -en vooral- op de taksen bespaard wordt. Gebruik van regenwater is immers geen “eigen waterwinning” en wordt niet belast.
Hierbij worden ethische, sociale, ecologische… motieven om zuinig om te springen met het schaarse drinkwater nog buiten beschouwing gelaten.

Een eigen waterwinner kan deze besparing NIET realiseren want zijn forfait blijft dezelfde, onafhankelijk van het aandeel regenwater in zijn verbruik.
Als dat ook 50% is, dan betaalt hij (voor 3 personen) jaarlijks zowat 100,- Euro meer dan een “voorbeeldige” VMW-klant.
Niet direct motiverend om met regenwatergebruik te beginnen! Als men dat lang geleden toch deed wordt men nu afgestraft met een – zelfs verdubbelde – onterechte belasting op … het regenwater!

Het aankaarten van deze problematiek bij de vele betrokken instanties is een boeiende bezigheid voor wie van Kafka houdt.
Bij VMW verwijst men naar de gemeente. Deze ontkent elke verantwoordelijkheid, verwijst naar de intercommunale Riobra (waarin ze nochtans met drie personen vertegenwoordigd is…), en tenslotte naar “Peeters en Pichal”…
VMM antwoordt met een laconieke opsomming van de “wettelijke bepalingen” en insinueert tussen de lijnen door dat het nog erger kan. Over regenwatergebruik geen woord!
De Vlaamse Ombudsdienst stuurt opnieuw klachtenbrieven (vermoedelijk enkel over de “dubbele facturatie”) en de antwoorden zijn analoog. De dienst neemt geen beslissing en verwijst na herhaalde telefoontjes uiteindelijk naar het kabinet van Leefmilieu.
Van het vorige kabinet kwam er geen reactie. Het nieuwe kabinet verklaart dat we aan het juiste adres zijn en dat men het probleem begrijpt. We moeten wel wachten op het antwoord van VMW en VMM…Deze antwoorden zitten nochtans reeds bij het opgestuurde dossier! Na rechtzetting van dit misverstand belooft men om zelf VMM te contacteren. Dit levert blijkbaar niets op, en na aandringen komt een mailtje over de bespreking met “de waterspecialist”: een nog cryptischer versie van de vroegere reacties.
Een mondelinge parlementaire vraag wordt afgewimpeld wegens “te technisch”, en op de schriftelijk ingediende vraag komt een absurd antwoord waarin de hogervermelde cijfers worden afgedaan als “enkel een theoretische benadering die niet strookt met de wettelijke bepalingen”…
Ons “dossier” loopt reeds ongeveer anderhalf jaar, en de enige plaats waar we correcte, vakkundige en ook kritische informatie kregen was bij de Bond Beter Leefmilieu.

Vandaar deze oproep: Herkent u zich als kleine eigen waterwinner geheel of gedeeltelijk in deze situatie, en deed u reeds pogingen om er iets aan te doen? Aarzel dan niet om ons te contacteren, met uw verhaal, of voor meer informatie.

Arnold en Mieke Debosscher-Beyls

Trefwoorden: , , ,

Geen reacties

Het bedroevende definitief ontwerp van het structuurplan – Versie oktober 2009

Aan de politieke fracties werd eind oktober een gewijzigd ontwerp van structuurplan bezorgd. En nog eens een nieuwe versie op 16 november 2009. Die volledige tekst vind je hier . Samen

Je kan het zelf gaan doornemen, vergelijken met  het gecoro advies, en vergelijken met de bezwaarschriften en het oorspronkelijke ontwerp. Maar het is alweer een lijvig geval van 208 bladzijden.

Op de ADO Website vind u een samenvatting van wat er wijzigde. We volgden de tekst van het gecoro advies. En vatten voor u de visie van het gemeentebestuur kort en krachtig samen boven elke paragraaf.   Haastige lezers kunnen zich beperken tot de tekst in vetjes. We motiveren dat telkens in de onderstaande tekst. En verwijzen u door naar de bladzijden in het nieuwe ontwerp. Kritische lezers met meer tijd lezen best de gehele tekst.

Als u het ons vraagt: het resultaat is zeer bedroevend. Wie hoopte op duidelijke beleidsopties rond  het bedrijventerrein, rond sociale woningen, rond appartementenbouw,  rond  voetpaden en fietspaden,  inzake speelpleintjes, inzake Hoog-Blanden en Laag-Blanden, open ruimte of communicatie: die zal met weinig illusies achter blijven. Ook de gecoro is eraan voor zijn moeite en zijn geduldig werk. De meeste adviezen worden genegeerd.

Maar geen wolk zo donker of er is wel een gouden randje. Die derde bijkomende oost west verbinding door het bos: die is geschrapt. Dat wordt enkel een fietsweg. En er is wat nuance te bespeuren in het niet bindend gedeelte over de ambachtelijke zone. Al wijzigt er niks in de harde bindende bepalingen.

De gemeenteraad beslist op 24 november.

Zet uw bezwaren kracht bij door uw aanwezigheid.

GRS maart 2008

 

 

 

 

Trefwoorden: 

Geen reacties

Het GRS – editie maart 2008: nu online bij Achter d’Oechelen

We hadden het er al over in ADO 142 van juni 2007:
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan komt eraan.                  

Zo’n plan moet opgemaakt worden door alle Vlaamse steden en gemeenten.
Het moet de krachtlijnen weergeven van het beleid dat de gemeente de komende jaren wil gaan voeren inzake ruimtelijke ordening.                        

In Oud-Heverlee wordt er al sinds 1978 (!) gestudeerd en betaald aan ontwerpers voor zo’n plan.
Daarover vind u meer in ADO nr. 145.
Toch zijn we inmiddels een van de laatste Vlaamse gemeenten zonder zulk structuurplan.               

Nadat een vorig ontwerp van structuurplan in juni 2007 een advies meekreeg van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), stopte het overleg met de gemeentelijke commissie.      

Lees erover in ADO 145 en vindt het volledige GRS online op de ADO website.
En vooral, laat uw mening kennen via de Blog.
  

 

GRS maart 2008
Trefwoorden: , ,

2 reacties

Bij de buren

ADO 145 pakt uit met een gloednieuwe rubriek:
“Hoe doen ze het bij de buren?”

U kan meteen genieten van twee burenbezoekjes:

Trefwoorden: , ,

Geen reacties

De ondraaglijke traagheid van de sociale woningbouw in Oud-Heverlee

sowobo-kouter-web.jpgDe jongste dertig (30) jaar zijn er in Oud Heverlee nul (0) sociale woningen bijgebouwd. De rest werd gebouwd vóór de fusies van de gemeenten, wat blijkt uit de korte historiek onderaan dit artikel en de tabel van de VMSW. Aan politieke beloftes heeft het nochtans niet ontbroken. Alle partijen beloofden al in hun campagnes van in de jaren 1990 initiatieven rond sociale huisvesting.

WinkelveldIn 1994 bijvoorbeeld voerden CVP, Agalev en Volksunie samen campagne en wilden ze volgens hun verkiezingsfolder “objectieve en eerlijk toegepaste criteria bij de toewijzing van sociale woningen”; de SP wou toen ook al “initiatieven voor sociale huisvesting, o.a. huurwoningen”. Of volgens de folder van Fusiebelangen bij de vorige verkiezingen: “FB hecht bijzonder veel aandacht aan huisvesting (…) Verder komen er een tiental huur/koopwoningen in elke deelgemeente om de jeugd van Oud- Heverlee de gelegenheid te geven om te wonen in eigen gemeente”.

HaasrodecentrumTijdens de vorige legislatuur onder de toenmalige coalitie Fusiebelangen-SP werden in Sint-Joris-Weert aan het kerkhof koopwoningen gebouwd op gronden van het OCMW. Kandidaat-kopers mochten zich aanmelden via het dienstbetoon van de toenmalige OCMW-voorzitster en met als enige voorwaarde geen eigenaar zijn van een woning of bouwgrond; er waren geen inkomenscriteria en er was geen tussenkomst van een sociale bouwmaatschappij en er werden geen huurwoningen gebouwd.

Klein NeerveldADO heeft alle dossiers voor sociale woningbouw ingekeken en kan enkel concluderen dat diverse studie- en architectenbureaus er wel bij varen, met tot nu toe hetzelfde resultaat: niets, rien, nichts, nada, nothing whatsoever …

Lees er alles over in het uitgebreid dossier in ADO 144.

Trefwoorden: , ,

1 reactie

De ondraaglijke traaaaaaaaaaaaaagheid van de aanpak van geblokkeerde voetwegen

Oud-Heverlee is meerdere voetwegen rijk.
Sommige ervan zijn al in ere hersteld.
Andere zijn jammer genoeg slechts gedeeltelijk of zelfs niet in gebruik, en dat al vele jaren lang, zonder enige merkbare voortgang.

Lees er alles over in ADO 144.

Voetweg 16 Kartuizer Voetweg 36 SJW Voetweg 16 wegwijzer Zeepwegje Kauwereel Zeepwegje Roodsestr

Trefwoorden: , ,

1 reactie

De Schuldenput van het Zoet Water (Pret)Park – VKT

Neen, dit gaat niet over de vijvers en de vissen van het Zoet Water. Maar over de heuvel aan de overkant van de vijver: het gemeentelijk ontmoetingscentrum Roosenberg en het Zoet Water pretpark. Ook daar diepe putten, maar dan wel in de kas van de gemeentelijke vzw VKT. Die heeft momenteel een schuldenput van 1, 1 miljoen euro. En dat ondanks een forse jaarlijkse toelage uit de gemeentekas, 206.034 euro in 2006. En dan hebben we het nog niet over de kosten van het personeel dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld van de vzw VKT die het zaakje beheert. En ook niet over de kosten van de gemeente om het vroegere pretpark aan te kopen. De hele santenboetiek kostte de afgelopen jaren meer dan 250 euro belastingsgeld aan elke inwoner. Goed besteed geld?

Meer info in ADO 143.

Graag uw reacties.

Trefwoorden: , , , , ,

13 reacties